Chansons

Lebn in Wien

Text & Musik: Gerald Jatzek

Wo da Schtotsfeiatog Ollahäulign hasst,
wos da mit dreissg scho dei Gruft sichan losst,
wo de Red von an Totn des Dopplte wiegt,
wäu Wien knopp neman Zentralfriedhof liegt.
Wo de bessare Zeit imma vuagestan woa
und da bessare Schmä vom vagonganan Joa,
wo Kinda nua de Friedhofsrua schtean,
sos net pea Zufoi zu de Sängaknom ghean.

Do fiedlt no imma da Schani,
da Wein in Grinzing is klass,
a Lipizzana mocht Mandaln,
a Ringlschpüpfead rennt im Kras.

Do gibts a r an Pank, den sei anziga Freind
is a Rotz, wäu do wass a, des is sicha ka Schwein,
dea wäu r a auf Viechaln so unhamlich schtet,
feinen Damen de Neaze voischpret.
A Greisin mit Krebs, de auf Kua foan wü,
heat om Sozjalamt, des kostat hoit zvü.
So mochts afoch Schuidn bei iara Bank,
zrukzoin konns es e nia, tot gsund oda kronk.

Do fiedlt no imma da Schani,
da Wein in Grinzing is klass,
a Lipizzana mocht Mandaln,
a Ringlschpüpfead rennt im Kras.

Oba
iagndwo zwischn
de Onsichtskoatn,
Wiena Schnitzl und Sachatuatn,
do muass do no iagndwos gem,
wo des Lem ofongt, an des Lem olongt,
wo des Heaz und des Hian explodian,
wo des Lem ofongt, an des Lem olongt,
wo des Heaz und des Hian explodian.


Und währand de Stodt im Moda dastickt,
dea zwischen de Häusa wia Schlogobas pickt,
tote Kaisa om Stefansplotz spukn,
stet ana gonz ala auf da Bruckn.
Ea schaut auf de Donau und frogt si nua, wonn
fongt de Stodt amoi zum Leben on,
wonn weama Woiza om Korlsplotz tonzn,
und Honf und Rosn om Laaberg pflonzn.

Jo, wäu
iagndwo zwischn
de Onsichtskoatn,
Wiena Schnitzl und Sachatuatn,
do muass do no iagndwos gem,
wo des Lem ofongt, an des Lem olongt,
wo des Heaz und des Hian explodian,
wo des Lem ofongt, an des Lem olongt,
wo des Heaz und des Hian explodian.

Songs

Gerald Jatzek in der Volksschule